สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

สถานที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

การเลือกสถานที่ติดตั้งนั้นมีความสำคัญสูงมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีการตรวจวัดที่ถูกต้องมากหรือน้อยตามหลักอุตุนิยมวิทยา หรือพื้นที่ติดตั้งนั้นเสี่ยงต่ออุบัติภัยต่าง ๆ หรือใกล้กับแหล่งที่จะส่งผลให้เกิดอุปกรณ์เสียหายในระยะยาว จึงแบ่งข้อพิจรณาออกเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้